Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDA

1. Definicje 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Sprzedawca –  PANDA-2 F.H.U. z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 222, 05-092 Łomianki, NIP 521-148-58-18, REGON 016224626, zarejestrowana przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr KRS 346878, dokonująca sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu Panda, pod adresem pandatoys.pl
1.2. Nabywca - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, dokonująca zakupów w Sklepie Panda, prowadzonym przez Sprzedawcę. Nabywca jest konsumentem, jeżeli kupuje produkty do użytku osobistego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.
1.3. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Panda.
1.5. Sklep Panda – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://pandatoys.pl/, za pośrednictwem którego Nabywca może składać Zamówienia u Sprzedawcy.
1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Panda.
1.7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Panda.
1.8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Panda, dostępnego pod adresem pandatoys.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep Panda, działający pod adresem pandatoys.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Panda;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Panda;
c) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Panda.
2.5. Korzystanie ze Sklepu Panda jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Nabywca, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Google Chrome w wersji "26.0.1410.64 m" lub nowszej, Firefox w wersji 25.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.1.7 lub nowszej;
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Nabywca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Panda do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Nabywcy zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Nabywcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Panda, oraz w każdej chwili sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Panda, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Przedmiot transakcji

3.1. Przedmiotem transakcji są Towary zawarte w ofercie Sklepu Panda, określone w chwili składania Zamówienia jako dostępne.
3.2. Wszystkie ceny Towarów są cenami brutto, wyrażonymi w PLN i zawierają obowiązujący na moment zawarcia transakcji podatek VAT.
3.3. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, objęte gwarancją producenta.

 4. Zasady korzystania ze Sklepu Panda

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Panda jest rejestracja w jego ramach. 
4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 
4.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4.4. Sprzedawca może pozbawić Nabywcę prawa do korzystania ze Sklepu Panda, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Panda, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Nabywcę Regulaminu, a w szczególności, gdy Nabywca:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Panda naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników i klientów Sklepu Panda,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy i Sklepu Panda.
4.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Panda, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
4.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Panda usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
4.7. Nabywca zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Panda w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Panda nie zamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Panda w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników i klientów oraz dla Sprzedawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Panda jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Panda w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Panda należy wejść na stronę internetową pandatoys.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Nabywcy komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Panda.
5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Nabywcę jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj Zamówienie” – Nabywca ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Nabywcy komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Panda. 
5.4. Po podaniu przez Nabywcę korzystającego ze Sklepu Panda wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
a) przedmiotu zamówienia, 
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
c) wybranej metody płatności, 
d) wybranego sposobu dostawy.
5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, oraz naciśnięcie przycisku „Realizuj Zamówienie”.
5.6. Wysłanie przez Nabywcę Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5.7. Przyjęcie Zamówienia potwierdzane jest listem wysłanym pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę, zawierającym ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5.10. Skierowanie Zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę, po otrzymaniu wpłaty od Nabywcy.
5.11. Zmiana Zamówienia przez Nabywcę lub całkowita rezygnacja jest możliwa do momentu wysyłki Zamówienia przez Sprzedawcę.

6. Płatności i wysyłka

6.1. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie Nabywcy).
6.2. Czas oczekiwania na wpłatę za Zamówienie wynosi 7 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia przez Nabywcę. Po upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.
6.3. Dla Nabywcy dopuszczalne są następujące formy płatności:
- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy: m-Bank, nr  65 1140 2017 0000 4002 0554 5068,
- płatności elektroniczne oferowane w Sklepie Panda,
- płatność gotówką przy odbiorze w przypadku odbioru osobistego,
- szybkie przelewy/płatności internetowe PayU bezpośrednio na rachunek Sklepu Panda. Transakcje wspólnie z bankami uczestniczącymi w usłudze obsługuje Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Szczegółowe regulaminy dostawców usług elektronicznych płatności są dostępne na ich serwisach internetowych..
6.4. Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
6.5. Czas realizacji Zamówień zależy od dostępności zamówionych Towarów. Zamówienia zawierające Towary oznaczone jako „dostępne od zaraz”, wysyłane są do Nabywcy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy, lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę autoryzacji transakcji od firmy pośredniczącej w przekazywaniu płatności.
6.6. Dostępne opcje wysyłki Zamówień są każdorazowo przedstawione podczas składania Zamówienia.
6.7. Koszt przesyłki związanej z dostarczeniem zakupionych w Sklepie Panda Towarów ponosi Nabywca wg ceny przedstawionej w podsumowaniu Zamówienia.
6.8. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów zakupionych w Sklepie Panda. Wydanie Zamówienia jest możliwe po dokonaniu przedpłaty dowolną dostępną w Sklepie Panda metodą i potwierdzeniu przez obsługę Sklepu Panda telefonicznie lub e-mailowo faktu zaksięgowania należności, co następuje nie później niż 24 godziny po zaksięgowaniu wpłaty (dotyczy dni roboczych).Możliwa jest tez płatność gotówką za Zamówienie przy odbiorze osobistym. Uprzejmie prosimy o telefoniczne lub e-mailowe umówienie daty i godziny odbioru osobistego. Po odbiór zapraszamy do biura Sklepu Panda, w Łomiankach, ul. Warszawska 222, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16:00.
6.9. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Nabywcę w trakcie składania Zamówienia.

7. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Nabywcy gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail pandatoys@pandatoys.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Nabywcy, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Panda, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Nabywców.
8.2. Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Panda.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Panda Nabywca może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie, mailowo pod adres pandatoys@pandatoys.pl.
8.4. W reklamacji Nabywca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Panda. 
8.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Nabywcy, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

9.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Nabywca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
9.2. Prawo do odstąpienia od umowy przez Nabywcę będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
a) nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Nabywcę będącego konsumentem ich oryginalnego opakowania;
b) Towarów o właściwościach określonych przez Nabywcę będącego konsumentem w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
9.3. Zwracany Towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Na Nabywcy spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia zwracanego Towaru do transportu, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Zwracany Towar może nosić ślady normalnego użytkowania.
9.4 Koszt opakowania i wysyłki zwracanego Towaru ponosi Nabywca.
9.5. W przypadku zwrotu Zamówienia opłaconego z użyciem płatności elektronicznej: elektroniczny przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą lub debetową, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.
9.6. Wszelkie pozostałe regulacje prawne dotyczące uprawienia Nabywcy do dokonania zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie Panda zawarte są w ustawie z 2 marca 2000r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

10. Postanowienia końcowe

10.1. Wszystkie wymienione Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
10.2. Wszelkie informacje na temat Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Panda są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
10.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Kontakt ze sklepem
[%contact_box%]